Het BAS gaf Moeskroen een licentie voor eerste klasse, een beslissing die bij velen de wenkbrauwen deed fronsen. De vraag of het BAS wel bekwaam is om licenties toe te kennen, wordt steeds openlijker gesteld. Maar wat is het BAS nu juist?

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) wil geschillen in sportaangelegenheden beslechten. Dit kunnen allerlei soorten geschillen zijn over verschillende sporten, van handbal over hockey tot duivensport. Het BAS doet uitspraken op korte termijn en de beslissingen zijn definitief. Er is dus geen beroep meer mogelijk. Normaliter opereert het BAS vanuit een kantoor in Brussel, momenteel vinden de zittingen echter plaats via videoconferenties.

Licenties

Belgische clubs die geen licentie konden bemachtigen van de Licentiecommissie kunnen naar het BAS stappen. Daar bestuderen drie experts, arbiters genoemd, het dossier. De arbiters zijn voornamelijk magistraten en advocaten die een voeling hebben met de sportwereld. De club mag één arbiter kiezen en één arbiter wordt gekozen door de Belgische voetbalbond. De derde arbiter wordt in gezamenlijk overleg gekozen en aangeduid als voorzitter. Deze drie arbiters gaan samen op zoek naar een besluit waar ze alle drie mee akkoord gaan. Ze worden verondersteld onafhankelijk te oordelen en zich te baseren op de feiten. Belangrijk is echter dat deze arbiters niet steeds dezelfde personen zijn.

Waarom krijgen veel clubs van het BAS wel een licentie en van de Licentiecommissie niet?

In 20 van de 22 gevallen kreeg de club een licentie van het BAS ondanks het feit dat de Licentiecommissie geen licentie toekende. Het BAS is dus een soort ‘herexamen’ waar de clubs aan kunnen deelnemen. De kans op slagen is echter groter geworden omdat de Licentiecommissie een gedetailleerd vonnis naar buiten brengt met de tekortkomingen waaraan voldaan moet worden. De clubs krijgen de kans om het dossier dat ze aan het BAS willen overhandigen aan te passen en stukken toe te voegen, dat is de reden dat veel clubs voor het BAS wel een licentie kunnen bemachtigen. Het dossier wordt vervolgens volledig opnieuw onder handen genomen door het BAS waarna de arbiters een beslissing nemen. In het geval van licenties gaat het dus om het al dan niet toekennen van een licentie.

Het BAS geeft een licentie als:

– De Licentiecommissie de licentie niet toekende
– Het licentiedossier geen tekortkomingen bevat
– De 3 arbiters het eens zijn